Meniu Închide

Specializarea Managementul instituțiilor prestatoare de servicii sociale și de sănătate

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Radu FLOREA

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Management

Domeniul fundamental: Management

Calificarea  universitară pe care se fundamentează programul de studii: Management cod RNCIS 92

Durata studiilor/ număr de credite: 1 semestru / 20 credite

Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență (IF)

Justificarea oportunităţii înfiinţării programului de studii

Piața serviciilor sociale a cunoscut o dezvoltare intensă în ultimii ani. Apariția de furnizori noi de servicii, precum și de programe noi de servicii, a impus necesitatea reglementării acestora. Astfel, prin apariția Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și a HG nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului-Cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, au fost stabilite standardele minimale de calitate pe care un furnizor de servicii sociale acreditat trebuie să le îndeplinească pentru a putea oferi servicii sociale licențiate.

Apreciem astfel, că dezvoltarea și reglementarea pieței furnizorilor de servicii sociale și socio-medicale impune ca resursele umane implicate în conducerea și administrarea acestor instituții furnizoare să dobândească noi competențe pentru a răspunde prompt și eficient provocărilor din demeniul serviciilor sociale și de sănătate.

Misiunea şi Obiectivele strategice ale programului

Programul de studii postuniversitare Managementul instituțiilor prestatoare de servicii sociale și de sănătate are ca misiune generalăformarea de personal calificat cu pregătire multidisciplinară în domeniul administrarea și gestionarea serviciilor sociale și de sănătate, în sectorul public guvernamental, non-guvernamental sau independent.

Programul de studii postuniversitare îşi propune în acest sens îndeplinirea următoarelor deziderate:

 • satisfacerea cererilor de personal calificat în domeniul managementului instituțiilor sociale și de sănătate solicitat pe piaţa forţei de muncă în contextul actual;
 • identificarea celor mai bune mijloace, soluţii în domeniul managementului instituțiilor sociale și de sănătate;
 • abordarea într-o manieră interdisciplinară atât a noilor modificări legislative, precum şi a noilor reglementări aplicabile în instituțiilor sociale și de sănătate;
 • creşterea generală a eficienţei activităţilor din domeniul serviciilor sociale și de sănătate, prin accentuarea competenţei manageriale.

GRUPUL ŢINTĂ

Grupul ţintă este format din:

 • absolvenţi cu diplomă de licenţă care lucrează în domeniul serviciilor sociale și de sănătate;
 • ştiinţe economice, administraţie publică/europeană, drept şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai altor domenii interesaţi de domeniul serviciilor sociale și de sănătate;
 • absolvenţi cu diplomă de licenţă în domeniul asistență socială, psihologie, medicină care urmează sau se pregătesc pentru o carieră în administrarea și gestionarea serviciilor sociale și de sănătate.

De altfel, Universitatea “George Bacovia” din Bacău a primit solicitări din partea absolvenţilor pentru înfiinţarea acestor cursuri postuniversitare, ţinându-se cont de necesarul de formare şi perfecţionare în domeniul managementului instituțiilor sociale și de sănătate.

Competenţe VIZATE DE PROGRAMUL DE STUDII

C3. Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi)
C4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare

CONŢINUTUL ŞI DURATA PROGRAMULUI

Tipul programului: formare

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IFR)

Durata programului: 4 luni (3 luni cursuri  – 222 de ore şi 1 lună pregătirea examenului de certificare a competențelor).

Absolvenţii programului vor primi Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului, însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

În elaborarea Planului de Învăţământ pentru Programul de Studii postuniversitare Managementul instituțiilor prestatoare de servicii sociale și de sănătate s-a urmărit ca acesta:

 • să acopere o arie cât mai largă din serviciilor sociale și de sănătate;
 • să asigure cursanţilor gradul de pregătire necesar sau facilitarea accesului la un loc de muncă de profil;
 • să aibă un conţinut flexibil, care să poată fi modificat în funcţie de cerinţe şi de dinamica domeniului;
 • să asigure perfecţionarea programei cursurilor, prin adăugarea de tematici noi care să contribuie la o mai bună înţelegere a conceptului de management al instituțiilor sociale și de sănătate;
 • să asigure integrarea în spaţiul de curs a unor prelegeri susţinute de specialişti invitaţi;
 • să asigure cursanţilor abilităţile şi deprinderile necesare gestionării unui număr cât mai mare de tipuri de dificultăţi şi disfuncţii din cadrul activităţii de coordonarea activităților desfăşurate de instituțiile sociale și de sănătate.

Programul de studii cuprinde cursuri, seminarii/laboratoare la următoarele discipline:

 1. Aspecte etice în conducerea și organizarea serviciilor sociale și de sănătate
 2. Managementul resurselor umane în serviciile sociale și de sănătate
 3. Managementul instituțiilor sociale și socio-medicale
 4. Managementul financiar în serviciile sociale și de sănătate
 5. Diagnoza problemelor sociale și socio-medicale
 6. Managementul calității serviciilor sociale și de sănătate
 7. Evaluarea programelor și serviciilor sociale și de sănătate