Meniu Închide

Specializarea Managementul instituțiilor de educație

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Radu FLOREA

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Management

Domeniul fundamental: Management

Calificarea  universitară pe care se fundamentează programul de studii: Management cod RNCIS 92

Durata studiilor/ număr de credite: 2 semestre / 60 credite

Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență (IF)

Justificarea oportunităţii funcționării programului de studii

În contextual actual, caracterizat prin creşterea concurenţei şi a standardelor de calitate impuse educaţiei şi descentralizarea sistemului de învăţământ, Managementul educaţional reprezintă în egală măsură atât o condiţie obligatorie a creşterii performanţei sistemului de învăţământ în ansamblul său cât şi la nivelul fiecărei instituţii de educaţie. Se impune deci, ca directorii şi întreg personalul cu atribuţii pe linia organizării şi coordonării activităţii din instituţiile de educaţie să deţină o pregătire managerială şi să aplice în mod permanent tehnicile şi metodele de management în scopul creşterii performanţelor instituţiilor din care provin.

Pentru trecerea la un nivel modern, descentralizat, de organizare şi funcţionare a sistemului educaţional, este necesară creşterea autorităţii decizionale a conducerii unităţilor de învăţământ şi mai ales, a directorului în domeniile financiar, al resurselor umane, curricular şi al dezvoltării generale a şcolii.

În acest context, directorul va avea autoritatea şi răspunderea realizării în unitatea pe care o conduce, a politicii educaţionale naţionale sau locale.

Programul răspunde nevoii de specialişti manageri orientaţi spre ocuparea unor funcţii de conducere, evaluare, control în unităţile de învăţământ care să abordeze:

            1. Problematica managementului educaţional şi a calităţii acestuia;

            2. Politicile şi legislaţia educaţională;

            3. Resursele umane, materiale şi procedurale în organizaţia şcolară;

                4. Direcţiile de modernizare în cadrul curriculum-ului şcolar;

                5. Strategiile de comunicare didactică şi managerială;

                6. Parteneriatul educaţional.

Grupul ţintă este format din:

 • directori şi directori adjuncţi de instituţii de învăţământ;
 • cadre didactice care au atribuţii pe linia coordonării, evaluării şi controlului activităţii din instituţiile de educaţie;
 • absolvenţi cu diplomă de licenţa ai unei facultăţi, care lucrează în sistemul de învăţământ preuniversitar, în instituţii cu caracter educaţional, in mass-media cu specific educaţional.

De altfel, Universitatea “George Bacovia” a primit numeroase solicitări din partea cadrelor didactice din instituţiile cu care desfăşoară diferite parteneriate pentru înfiinţarea acestor cursuri, ţinându-se cont de necesarul de formare şi perfecţionare în domeniul managementului educaţional a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care ocupă posturi de conducere, cât şi de reglementările în vigoare cu privire la cerinţele ocupării acestor posturi.

Misiunea programului de studii postuniversitare

Programul de studii postuniversitare Managementul Instituţiilor de Educație are ca misiune generalăformarea de personal calificat cu pregătire multidisciplinară în domeniul managementului educaţional.

Programul de studii post-universitare îşi propune următoarele:

 • satisfacerea cererilor de personal calificat în domeniul învăţământului solicitat pe piaţa forţei de muncă în contextul actual;
 • trecerea de la un învăţământ cu o puternică componentă teoretica, la un sistem în care componenta didactică şi managerială să decurgă din experienţa acumulată de cei care lucrează în domeniu;
 • armonizarea problematicii managementului preuniversitar şi universitar cu elementele actuale ale conducerii unităţii de învăţământ;
 • asigurarea unui perimetru de acţiune mai activ în cadrul instituţional universitate/institute de cercetare/instituţii publice implicate în probleme de educaţie;
 • creşterea generală a eficienţei activităţilor instructiv-educative, prin accentuarea competenţei manageriale.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII POSTUNIVERSITARE MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE

Obiectivul general al programului de studii postuniversitare constă în formarea şi dezvoltarea în rândul cursanţilor a competenţelor profesionale necesare gestionării instituţiilor de educaţie şi a proceselor şi activităţilor didactice, de evaluare şi control în domeniu.

Obiectivele specifice ale programului de studii postuniversitare sunt:

 • Dezvoltarea cunoştinţelor avansate, abilităţilor şi competenţelor specifice necesare gestionării instituţiilor de educaţie şi a proceselor şi activităţilor didactice, de evaluare şi control în domeniu;
 • Dezvoltarea gândirii creativ-inovative orientată spre identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor curente ale instituţiilor de educaţie şi pentru creşterea competitivităţii instituţiilor de educaţie;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale necesare pentru dezvoltarea de proiecte profesionale, crearea şi aplicarea de strategii în domeniul instituţiilor de educaţie;
 • Analiza sistemului educaţional în vederea identificării nevoilor de schimbare, reformă şi dezvoltare, cu precădere în domeniile: capacitatea instituţională, managementul resurselor umane, management financiar, dezvoltarea managerială, formarea personalului, formarea formatorilor şi asigurarea calităţii;
 • Dezvoltarea sistemelor şi procedurilor privind managementul şi asigurarea calităţii educaţiei;
 • Analiza impactului măsurilor de reformă la nivel naţional, regional şi local în domeniile mai sus menţionate;
 • Analiza culturilor organizaţionale specifice instituţiilor de educaţie din România – pentru a identifica valorile, credinţele, modelelor strategice care influenţează dezvoltarea instituţională;
 • Dezvoltarea de standarde educaţionale în domeniile menţionate;
 • Dezvoltarea profesională şi managerială, prin:
  • oferirea de expertiză în conceperea şi dezvoltarea programelor de formare managerială şi de formare a formatorilor;
  • oferirea de programe de formare managerială „la comandă” în domeniile menţionate;
  • consultanţă acordată persoanelor şi instituţiilor şcolare în domeniile menţionate;
  • colaborare naţională şi internaţională, cu instituţii publice şi organizaţii private, guvernamentale şi nonguvernamentale în domeniile menţionate.