Meniu Închide

Specializarea Managementul achizițiilor

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Radu FLOREA

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Management

Domeniul fundamental: Management

Calificarea  universitară pe care se fundamentează programul de studii: Management cod RNCIS 92

Durata studiilor/ număr de credite: 4 LUNI / 25 credite

Forma de învăţământ: ÎnvăŢământ cu frecvență (IF)

Justificarea oportunităţii funcționării programului de studii

În contextual actual,caracterizat prin creşterea concurenţei, managementul achiziţiilor, fie publice sau private, constituie un domeniu de real interes atât pentru sectorul public, cât şi pentru sectorul privat sau sectorul nonguvernamental, reprezentând principala modalitate de realizare a obiectivelor fixate de către administraţia publică, prin utilizarea unor soluţii sau a unor servicii prestate de către operatorii economici.

Aplicarea cadrului legislativ privind achiziţiile publice şi private de către autorităţile contractante precum şi de către beneficiarii privaţi ai fondurilor nerambursabile, presupune o cunoaştere amănunţită a procedurilor cu caracter juridic/administrativ ce stau la baza demarării procesului la nivelul instituţiilor publice, precum şi o atentă cunoaştere a categoriilor de servicii, produse şi lucrări ce sunt considerate necesare în vederea satisfacerii interesului general.

Programul răspunde necesităţilor identificate de către administraţia publică centrală sau locală, necesităţi ce trebuie să se regăsească la nivelul obiectivelor manageriale specifice tuturor autorităţilor contractante, precum şi la nivelul obiectivelor/activităţilor stabilite în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile de către beneficiarii privaţi.

Grupul ţintă este format din:

 • absolvenţi cu diplomă de licenţă care lucrează în autorităţi contractante;
 • absolvenţi cu diplomă de licenţă, care lucrează în domeniul achiziţiilor, fie publice sau private;
 • absolvenţi cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice, administraţie publică/europeană, drept şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai altor domenii interesaţi de domeniul achiziţiilor;
 • absolvenţi cu diplomă de licenţă care lucrează la beneficiari privaţi implicaţi în procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile.

De altfel, Universitatea “George Bacovia” din Bacău a primit solicitări din partea absolvenţilor pentru înfiinţarea acestor cursuri postuniversitare, ţinându-se cont de necesarul de formare şi perfecţionare în domeniul managementului achiziţiilor.

Misiunea programului de studii postuniversitare

Programul de studii postuniversitare Managementul achiziţiilor are ca misiune generală formarea de personal calificat cu pregătire multidisciplinară în domeniul achiziţiilor publice şi private a autorităţilor contractante şi a beneficiarilor privaţi ai fondurilor nerambursabile.

Programul de studii postuniversitare îşi propune în acest sens îndeplinirea următoarelor deziderate:

 • satisfacerea cererilor de personal calificat în domeniul managementului achiziţiilor solicitat pe piaţa forţei de muncă în contextul actual;
 • identificarea celor mai bune mijloace, soluţii în domeniul achiziţiilor;
 • abordarea într-o manieră interdisciplinară atât a noilor modificări legislative privind achiziţiile publice aplicabile autorităţilor contractante, precum şi a noilor reglementări aplicabile beneficiarilor privaţi implicaţi în procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile;
 • creşterea generală a eficienţei activităţilor din domeniul achiziţiilor, prin accentuarea competenţei manageriale.

COMPETENȚE VIZATE DE PROGRAMUL DE STUDII

C3. Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi)
C4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare

CONŢINUTUL ŞI DURATA PROGRAMULUI

Tipul programului: formare

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IFR)

Durata programului: 4 luni (3 luni cursuri  – 222 de ore şi 1 lună pregătirea proiectului).

Absolvenţii programului vor primi Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului, însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

În elaborarea Planului de Învăţământ pentru Programul de Studii postuniversitare Managementul achiziţiilor s-a urmărit ca acesta:

 • să acopere o arie cât mai largă din domeniul achiziţiilor publice şi private;
 • să asigure cursanţilor gradul de pregătire necesar sau facilitarea accesului la un loc de muncă de profil;
 • să aibă un conţinut flexibil, care să poată fi modificat în funcţie de cerinţe şi de dinamica domeniului;
 • să asigure perfecţionarea programei cursurilor, prin adăugarea de tematici noi care să contribuie la o mai bună înţelegere a conceptului de management al achiziţiilor;
 • să asigure integrarea în spaţiul de curs a unor prelegeri susţinute de specialişti invitaţi;
 • să asigure cursanţilor abilităţile şi deprinderile necesare gestionării unui număr cât mai mare de tipuri de dificultăţi şi disfuncţii din cadrul activităţii de achiziţie desfăşurate de autorităţile contractante sau de beneficiarii privaţi implicaţi în procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile.

Programul de studii cuprinde cursuri, seminarii/laboratoare la următoarele discipline:

 1. Managementul timpului
 2. Management de proiect şi surse de finanţare
 3. Elemente de drept aplicabile achiziţiilor
 4. Etica în domeniul managementului achiziţiilor
 5. Strategii de ofertare. Practici anticoncurenţiale
 6. Operaţionalizarea şi monitorizarea contractelor de achiziţii
 7. Simularea procedurilor de achiziţie