Meniu Închide

Specializarea Științe penale și criminalistică

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Adrian GHERASIM

Domeniul: DREPT

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 2 SEMESTRE / 60 CREDITE

Tipul masteratului: Profesional

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

Misiunea Programului de studii Master „Ştiinţe penale şi Criminalistică” (MSP), constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice a specialiştilor din domeniul ştiinţelor penale şi ale criminalisticii, pentru consolidarea competenţelor şi capabilităţilor acestora de a aplica cunoştinţele specifice şi de a rezolva probleme cu diferite grade de dificulatate, care să asigure, după caz, creşterea şanselor de angajare a absolvenţilor într-o profesie juridică, precum şi de promovare în funcţii a acestora la locul de muncă.

În vederea îndeplinirii misiunii declarate, programul de masterat MSP îşi propune să abordeze un set de discipline care nu au fost incluse în planul de învăţământ al programului de studii de licenţă în drept, dar în egală măsură să aprofundeze şi instituţii juridice, în special din perspectiva practicianului în drept, în domeniul ştiinţelor penale şi ale criminalisticii.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ

 1. Compatibilizarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii specifice domeniului ştiinţelor penale şi criminalisticii, prin adaptarea permanentă a planului de învăţământ în vederea formării competenţelor de specialitate cu luarea în considerare a Cadrului naţional al calificărilor specific acestui domeniu;
 2. Însuşirea aprofundată a cunoştinţelor şi competenţelor în domeniul justiţiei penale, necesare exercitării carierei de magistrat, avocat, consilier juridic, executor judecătoresc, consilier şi inspector de probaţiune, mediator, arbitru, etc.;
 3. Studierea şi aprofundarea unor instituţii fundamentale în materie penală, dar şi a unor materii noi în raport cu planul de învăţământ specific studiilor de licenţă;
 4. Dezvoltarea gândirii inovative generale cu privire la organizarea şi funcţionarea instituţiilor judiciare în materie penală, într-o societate aflată într-o permanentă schimbare, aşa cum este societatea românească;
 5. Dezvoltarea deprinderilor de studiu, analiză şi interpretare a normelor juridice specifice ştiinţelor penale şi de aplicare în practică a cunoştinţelor juridice dobândite;
 6. Specializarea practicienilor jurişti, prin abordarea interdisciplinară a disciplinelor necesare exercitării profesiilor juridice în domeniul justiţiei penale;
 7. Analiza şi interpretarea practicii judiciare în domeniul ştiinţelor penale, în acord cu practica judiciară existentă în acest domeniu în statele Uniunii Europene;
 8. Analiza implicaţiilor teroretice şi practice ale noilor reglementări legale privind armonizarea legislaţiei române cu cea a Uniunii Europene;
 9. Formarea aptitudinilor şi capacităţii de evaluare a proceselor atipice cu care se confruntă instituţiile de drept public din domeniul ştiinţelor penale şi ale criminalisticii determinate de comportamentul social general;
 10. Formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică specifice instituţiilor de drept public din domeniul ştiinţelor penale şi de aplicare în practică a cunoştinţelor juridice profesionale, prin participarea masteranzilor la temele de cercetare circumscrise programului de master MSP

Activitatea didactică în cadrul programului analizat este impulsionată de o intensă activitate de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul facultăţii şi al colectivului programului de studii Drept.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE   ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competenţe profesionale:

C1 Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne specifice ştiinţelor penale şi criminalisticii;

C2 Identificarea şi aplicarea corectă a tehnicilor şi instrumentelor specifice proceselor şi activităţilor desfăşurate de organele judiciare;

C3 Identificarea, interpretarea şi aplicarea aprofundată a legislaţiei româneşti şi europene specifice organelor judiciare şi cooperării dintre acestea;

C4 Aplicarea eficace şi eficientă a cunoştinţelor dobândite în soluţionarea temeinică şi legală a unor cauze penale cu diferite grade de complexitate şi situaţii incomplet definite;

C5 Aplicarea principiilor cercetării ştiinţifice specifice ştiinţelor penale şi criminalisticii, şi realizarea de comunicări orale / în scris, prin care sunt prezentate rezultatele obţinute într-un mod pertinent, clar şi convingător.

Competenţe transversale:

CT1 Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională;

CT2 Asumarea unor roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii din domeniul juridic specific ştiinţelor penale;

CT3 Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale în corelaţie cu nevoile instituţiei/organizaţiei care sunt în continuă schimbare.

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Master.

Domeniul: Științe juridice.

Denumire calificare: Ştiinţe penale şi Criminalistică.

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

 • 261902 Expert criminalist;
 • 261920 Expert prevenire şi combatere a corupţiei;
 • 261921 Consilier de probaţiune;
 • 261922 Inspector de probaţiune.