Meniu Închide

Specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Adrian GHERASIM

Domeniul: MANAGEMENT.

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 4 SEMESTRE / 120 DE CREDITE

Tipul masteratului: Profesional

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

Misiunea Programului de studii universitare de master Managementul instituţiilor din administraţia publică, este de a forma specialişti în domeniul administraţiei publice, cu un înalt nivel de pregătire profesională, capabili să facă faţă cerinţelor specifice administraţiei, bazată pe orientare spre performanţă şi progres, în contextul dezvoltării durabile. Ne propunem ca, prin intermediul cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, precum şi a practicii efectuate în instituţii publice locale si centrale, absolvenţii programului să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii specifică domeniului absolvit.

În prezent, atât pe piaţa României, cât şi pe piaţa UE există o cerere în creştere de profesionişti în domeniul administraţiei publice.

Programul de master Managementul instituţiilor din administraţia publică furnizează studenţilor cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare activităţii lor profesionale viitoare şi se realizează atât prin activităţile didactice prevăzute în planul de învăţământ, cât şi prin integrarea masteranzilor în activităţile de cercetare dezvoltare prevăzute în Planul de cercetare specific, precum şi prin activităţi practice şi de interacţiune cu instituţiile publice cu care Universitatea are încheiate contracte de colaborare.

Ciclul masteral constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educaţie superioara, oferit de Universitatea ”George Bacovia” din BacĂu.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Obiectivul general al programului de master Managementul instituţiilor din administraţia publică este formarea unor competenţe profesionale avansate în domeniul administraţiei publice. Acest obiectiv general va fi atins prin obiectivele specifice urmărite, şi anume:

  • Furnizarea de cunoştinţe avansate, abilităţi şi competenţe specifice administraţiei publice;
  • Dezvoltarea abilităţilor strategice şi de leader;
  • Oferirea către masteranzi a pregătirii necesare în vederea creşterii competitivităţii specifice evoluţiei şi modernizării sistemului administrativ;
  • Formarea deprinderilor pentru abordări strategice, prin aplicarea de cunoştinţe specializate şi utilizarea surselor de informaţii specializate;
  • Crearea abilităţilor de comunicare în mediul organizaţional.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE   ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

  • Competente profesionale:

C1.Utilizarea teoriilor şi conceptelor social-politice pentru analiza organizării, funcţionării şi managementului instituţiilor publice şi/sau private;

C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale naţionale şi europene cu privire la domeniul de activitate, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative;

C3. Comunicarea în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje profesionale cu grad ridicat de complexitate;

C4. Dezvoltarea profesională în organizaţii publice şi/sau private;

C5. Asumarea unor funcţii de nivel mediu şi superior în managementul resurselor umane;

C6. Elaborarea şi implementarea proiectelor, politicilor şi strategiilor de combatere a comunicării deficitare, a conflictelor, crizelor şi stresului.

  • Competente transversale:

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a unor sarcini profesionale cu grad ridicat de complexitate, în condiţii de autoritate şi responsabilitate crescut, precum şi autonomie decizională, cu respectarea riguroasă a deontologiei profesionale.

CT2 Aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare şi de relaţionare la nivel organizaţional în condiţiile exercitării şi perfecţionării deprinderilor de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare personală şi profesională continuă şi a evoluţiei în cariera profesională, în scopul dezvoltării competentelor dobândite şi al adaptării la cerinţele dinamismului pieţei muncii.

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Titlul de master.

Domeniul: Management.

Denumire calificare: Managementul instituţiilor din administraţia publică.

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

242202 expert administraţia publică;

242208 administrator public;

242209 inspector de integritate;

242210 examinator de stat de specialitate.