Meniu Închide

Specializarea Managementul afacerilor

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Adrian Gherasim

Domeniul: MANAGEMENT

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 4 SEMESTRE / 120 CREDITE

Tipul masteratului: Profesional

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

Misiunea Programului de studii universitare de master Managementul afacerilor, este de a forma specialişti în domeniul antreprenorial, cu un înalt nivel de pregătire profesională, capabili să facă faţă cerinţelor specifice economiei contemporane, bazată pe concurenţă, performanţă şi progres, în contextul dezvoltării durabile. Ne propunem ca, prin intermediul cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, precum şi a practicii efectuate în societăţi comerciale, absolvenţii programului să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii specifică domeniului absolvit.

În prezent, atât pe piaţa României, cât şi pe piaţa UE există o cerere în creştere de profesionişti în domeniul administrării afacerilor, în special a celor mici şi mijlocii.

Programul de master MANAGEMENTUL AFACERILOR vine ca răspuns la această cerere, urmărind formarea specialiştilor care să poată înţelege şi gestiona problemele cu care se confruntă firmele într-un context dinamic, prin oferirea acelor competenţe şi abilităţi care să permită reacţii în timp real la situaţii dificile, în mediul turbulent de astăzi, expertiză în gestiunea resurselor organizaţiilor, spirit antreprenorial, flexibilitate, capacitatea de a relaţiona.

Programul de studii permite accesul la toate funcţiile întreprinderii, precum cea comercială, financiar-contabilă, de producţie, cercetare-dezvoltare, de personal. Se deschid astfel perspective de lucru în toate sectoarele de activitate (industrie, distribuţie, servicii etc.).

Ciclul masteral constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educaţie superioara, oferit de Universitatea ”George Bacovia” din Bacău.

Absolvirea va conduce la obţinerea diplomei de master și asigura formarea pe specializări înguste, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate și competențe de analiză și sinteză, specifice funcţiilor de conducere din fiecare domeniu.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
MANAGEMENTUL AFACERILOR

 • Dezvoltarea abilităţilor strategice şi de leader într-un context local şi global;
 • Formarea deprinderilor pentru abordări strategice, prin aplicarea de cunoştinţe specializate şi utilizarea surselor de informaţii specializate;
 • Crearea abilităţilor pentru o comunicare efectivă şi persuasivă în mediul organizaţional;
 • Asigurarea unui nivel ridicat de înţelegere şi adoptare a responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii dezvoltării afacerilor;
 • Dezvoltarea abilităţilor de a gestiona relaţiile cu partenerii de afaceri.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE   ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

 • Competenţe profesionale:
  • C1 – Capacitatea de a crea o întreprindere inovativă;
  • C2 – Capacitatea de a gestiona o întreprindere competitivă;
  • C3 – Capacitatea de Comunicare – promovare a afacerii;
  • C4 – Formularea, implementarea şi controlul strategiei de afaceri;
  • C5 – Formularea de proiecte de finanţare şi monitorizarea implementării acestora;
  • C6 – Consiliere pentru dezvoltarea IMM-urilor competitive pe piaţă.
 • Competenţe transversale:
  • CT1 – Capacitatea de a lua decizii manageriale în condiţii de risc ridicat, găsirea de soluţii creative pentru atenuarea conflictelor care apar în mediul organizaţional şi extern;
  • CT2 – Formularea unor tehnici şi proceduri adecvate pentru evaluarea resursei umane, stimularea comunicării şi a muncii în echipă;
  • CT3 – Dezvoltarea continuă a competenţelor antreprenoriale.

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Master.

Domeniul: Management.

Denumire calificare: Managementul afacerilor.

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

 • COR 242106 – Manager de inovare;
 • COR 242108 – Manager îmbunătăţire procese;
 • COR 212112 – Manager de proiect în parteneriat public privat;
 • COR 242114 – Manager al sistemelor de management al calităţii.