Meniu Închide

Specializarea Drept antreprenorial

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Adrian GHERASIM

Domeniul: DREPT

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 4 SEMESTRE / 120 DE CREDITE

Tipul masteratului: Profesional

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

Propunându-şi să răspundă unor necesităţi stringente de pregătire şi formare în diferite domenii de activitate, acest program de master pregătește specialişti de înaltă clasă prin aprofundarea cunoștințelor de drept și a alor discipline cu implicații în economie, precum şi însuşirea cunoştinţelor de drept necesare absolvenţilor de studii juridice, economice, financiare etc., implicaţi în conducerea şi administrarea afacerilor.

Misiunea Programului de studii Master Drept antreprenorial, constă în a desfăşura activităţi didactice cu scopul de a forma specialişti de înaltă calificare pentru activităţile juridice, didactice, ştiinţifice și de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare desfăşurării proceselor de educaţie la standarde de calitate superioare, necesare menţinerii competitivităţii în spaţiul european al învăţământului juridic. În vederea îndeplinirii misiunii declarate, programul de masterat Drept antreprenorial îşi propune să abordeze un set de discipline care nu au fost incluse în planul de învăţământ al programului de studii de licenţă în drept.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER DREPT ANTREPRENORIAL

Obiectivul general al programului de master Drept antreprenorial constă în formarea de competenţe necesare coordonării şi administrării afacerilor, acordării de consultanţă de specialitate în domeniu, conducerii instituţiilor implicate în funcţionarea mediului de afaceri la nivel naţional şi local, formării şi administrării fondurilor, soluţionării unor probleme noi sau a unor situaţii de criză apărute din cauza unor evenimente sau evoluţii neprevăzute, administrării procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a profesioniştilor.  

Acest obiectiv general va fi atins prin obiectivele specifice urmărite, şi anume:

  • Furnizarea de cunoştinţe avansate, abilităţi şi competenţe specifice;
  • Formarea deprinderilor pentru abordări strategice, prin aplicarea de cunoştinţe specializate şi utilizarea surselor de informaţii specializate;
  • compatibilizarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii specifice domeniului dreptului antreprenorial, prin adaptarea permanentă a planului de învăţământ în vederea formării competenţelor de specialitate cu luarea în considerare a Cadrului naţional al calificărilor specific acestui domeniu;
  • dezvoltarea deprinderilor de studiu, analiză şi interpretare a normelor juridice specifice dreptului antreprenorial şi de aplicare în practică a cunoştinţelor dobândite;
  • analiza implicaţiilor teroretice şi practice ale noilor reglementări legale privind armonizarea legislaţiei române cu cea a Uniunii Europene.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE   ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competenţe profesionale

C.1. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.

C.2. Înţelegerea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.

C.3. Interpretarea şi aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul internaţional.

C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

Competenţe transversale

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor de etică şi deontologie specifice domeniului.

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă bazată pe elemente de interdisciplinaritate, cu respectarea palierelor ierarhice.

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Titlul de master

Domeniul: Drept

Denumire calificare: Drept antreprenorial

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

261911 Expert armonizare legislativa

261912 Analist armonizare legislative