Meniu Închide

Specializarea Carieră judiciară

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Adrian GHERASIM

Domeniul: DREPT

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 2 SEMESTRE / 60 CREDITE

Tipul masteratului: Profesional

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

Misiunea Programului de studii Master „Carieră judiciară” (MCJ), constă în aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice a specialiștilor din domeniul științelor juridice, pentru consolidarea competențelor și capabilităților acestora de a aplica cunoștințele specifice domeniilor de specialitate juridică și de a rezolva probleme cu diferite grade de dificulatate, care să asigure, după caz, creșterea șanselor de angajare a absolvenților într-o profesie juridică, precum și de promovare în funcții a acestora la locul de muncă.

În vederea îndeplinirii misiunii declarate, programul de masterat MCJ îşi propune să abordeze un set de discipline care nu au fost incluse în planul de învăţământ al programului de studii de licenţă în drept, dar în egală măsură să aprofundeze și instituţii juridice, în special din perspectiva practicianului în drept.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER CARIERĂ JUDICIARĂ

Obiectivele specifice Programului de studii Master „Carieră judiciară”, sunt următoarele:

 • Cunoașterea și însușirea aprofundată a instituțiilor de drept public și drept privat necesare exercitării carierei de magistrat, avocat, consilier juridic, notar, practician în insolvență, executor judecătoresc, consilier și inspector de probațiune, mediator, arbitru, etc.;
 • Cunoașterea și înțelegera aprofundată a sistemului judiciar și a organizării acestuia;
 • Dezvoltarea gândirii inovative generale cu privire la organizarea și funcționarea instituțiilor judiciare într-o societate aflată într-o permanentă schimbare, așa cum este societatea românească;
 • Cunoașterea și însușirea reglementărilor legale în domeniul instituțiilor de drept public și privat din domeniul carierei judiciare, în ceea ce privește organizarea și funcționarea acestora, precum și la condițiile de acces și de carieră profesională în cadrul acestora;
 • Dezvoltarea deprinderilor de studiu, analiză și interpretare a normelor juridice specifice profesiilor juridice și de aplicare în practică a cunoștințelor juridice profesionale;
 • Specializarea practicienilor juriști, prin abordarea interdisciplinară a disciplinelor necesare exercitării profesiilor juridice;
 • Analiza și interpretarea practicii judiciare în domeniul instituțiilor de drept public și privat din România, în acord cu practica judiciară existentă în acest domeniu în statele Uniunii Europene;
 • Formarea aptitudinilor și capacității de evaluare a proceselor atipice cu care se confruntă instituțiile de drept public și privat din domeniul carierei judiciare determinate de comportamentul social general;
 • Formarea deprinderilor de cercetare științifică specifice instituțiilor de drept public și privat din domeniul carierei judiciare și de aplicare în practică a cunoștințelor juridice profesionale, prin participarea masteranzilor la temele de cercetare circumscrise programului de master MCJ;

Activitatea didactică în cadrul programului analizat este impulsionată de o intensă activitate de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul facultăţii şi al colectivului programului de studii Drept.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE   ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competențe profesionale:

C1 Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne specifice profesiilor juridice din domeniul de drept public și drept privat

C2 Identificarea și aplicarea corectă a tehnicilor şi instrumentelor specifice îmbunătățirii proceselor și activităților desfășurate în cadrul profesiilor juridice

C3 Identificarea, interpretarea și aplicarea aprofundată a legislaţiei româneşti și europene specifice profesiilor juridice de drept public și drept privat

C4 Aplicarea eficace și eficientă a cunoştinţelor dobândite în rezolvarea unor probleme juridice și situații cu diferite grade de complexitate, cu respectarea regulilor de etică și deontologie profesională

C5 Aplicarea principiilor cercetării ştiinţifice specifice domeniului juridic și realizarea unei comunicări orale / în scris, prin care sunt prezentate rezultatele obținute într-un mod clar şi convingător

Competențe transversale:

CT1 Executarea sarcinilor profesionale complexe, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională, urmând un plan de lucru propriu, stabilit pe baza documentării individuale și a celor mai bune practici naționale, europene și internaționale

CT2 Planificarea, monitorizarea şi asumarea, în calitate de leadership, a sarcinilor profesionale ale grupului sau grupurilor profesionale subordonate

CT3 Informarea şi documentarea permanentă în domeniul său de activitate şi domenii conexe, în corelaţie cu nevoile pieţii muncii, aflate în continuă schimbare

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Master.

Domeniul: Științe juridice.

Denumire calificare: Carieră judiciară.

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

 • 261204 Inspector judiciar;
 • 261205 Asistent judiciar;
 • 261206 Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;
 • 261903 Expert jurist;
 • 261914 Revizor jurist.