Meniu Închide

Specializarea Management

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Daniel GHERASIM

Domeniul de licenţă: MANAGEMENT

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 3 ANI (6 SEMESTRE)/ 180 CREDITE

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

Misiunea programului este în concordanţă cu denumirea acestuia, precum şi cu domeniul de studii universitare de licenţă în care se încadrează.

Misiunea fundamentală a programului de studii universitare de licenţă Management este cea de pregătire a unor profesionişti cu un profil adecvat în domeniul managementului, cu înalt nivel de pregătire profesională capabili să se adapteze cerinţelor economiei contemporane, bazată pe concurenţă, performanţă, inovare şi globalizare. Ne propunem să formăm specialişti cu o puternică determinare şi implicare în dezvoltarea mediului de afaceri, cu un nivel ridicat de cunoştinţe profesionale şi cunoştinţe dobândite în timpul efectuării practicii de specialitate în cadrul entităţilor economice.

Misiunea de învăţământ și de cercetare ştiinţifică a programului de studii universitare de licenţă se încadrează în profilul Universităţii „George Bacovia”, alături de celelalte programe de studii.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ MANAGEMENT

Obiectivele programului de studii universitare de licenţă Management sunt următoarele:

 1. Formarea profesioniştilor specializaţi în domeniul management;
 2. Armonizarea conţinutului planurilor de învăţământ şi a serviciilor educaţionale la cerinţele sistemului european de învăţământ şi la realităţile mediului de afaceri românesc şi european;
 3. Crearea competenţelor şi deprinderilor de muncă necesare exercitării în condiţii de maximă eficienţă, a profesiei de economist, asigurarea cunoştinţelor şi abilităţilor de adaptare a viitorului absolvent la cerinţele impuse de mediul socio-economic într-o continuă schimbare.

a) În vederea îndeplinirii misiunii specifice, programul de studii universitare de licenţă Management îşi propune următoarele obiective privind activitatea didactică:

 • aprofundarea, prin planurile de învăţământ şi prin conţinutul cursurilor, seminariilor şi lucrărilor practice, a cunoştinţelor ştiinţifice şi a experienţei practice în domeniul Management;
 • asigurarea competenţelor profesionale şi de cercetare în domeniul Management;
 • dezvoltarea deprinderilor de informare, culegere şi analiză a datelor şi informaţiilor din domeniul Management;
 • cultivarea capacităţii de asumare a responsabilităţii şi riscului în iniţierea şi administrarea afacerilor;
 • cultivarea competenţelor în proiectarea şi coordonarea activităţilor de planificare strategică şi în utilizarea sistemelor informaţionale manageriale;
 • crearea capacităţii de a propune şi comunică soluţii la situaţii manageriale concrete;
 • crearea, atât prin intermediul orelor de seminarii şi de lucrări practice, cât şi prin activitatea de cercetare aplicată, a competenţelor şi deprinderilor de muncă necesare exercitării, în condiţii de exigenţă maximă, a profesiei de economist;
 • imprimarea, prin întreaga activitate didactică şi educativă, a spiritului de competiţie şi a deprinderilor de autoformare şi autoperfecţionare, absolut indispensabile în condiţiile actuale în care firmele îşi desfăşoară activitatea;
 • cultivarea apetitului spre valorificarea şi crearea noului şi pentru promovarea schimbărilor spre mai bine în economie şi în viaţa social-politică etc.

b) Activitatea didactică universitară nu poate fi concepută fără a fi sprijinită şi impulsionată de o intensă activitate de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivel de facultate, colectiv şi formaţie de studiu. Obiectivele care vizează cercetarea presupun:

 • atragerea în activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor  cu aptitudini de acest gen în scopul valorificării potenţialului lor creativ şi al stimulării dorinţei acestora de participare la construirea viitorului;
 • organizarea cercetării ştiinţifice pe teme, subteme, perioade şi colective comune cadre didactice – studenţi în baza unor planuri de cercetare ştiinţifică realizate în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 • valorificarea cercetării cadrelor didactice şi studenţilor prin sesiuni de comunicări ştiinţifice şi reviste de specialitate, în aşa fel încât efectele acesteia să se facă simţite şi cunoscute;
 • instituirea unor relaţii de colaborare în domeniul cercetării cu alte universităţi şi institute de profil din ţară şi străinătate, în vederea stimulării şi aducerii ei la standardele naţionale, europene şi mondiale;
 • sprijinirea studenţilor în participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice şi conferinţe naţionale/ internaţionale şi în crearea şi organizarea proiectelor proprii de cercetare.

Considerăm că misiunea specifică şi obiectivele asumate la programul de studii universitare de licenţă Management sunt în concordanţă cu cerinţele actuale ale pieţei muncii din România şi cu cadrul naţional al calificărilor.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competenţe profesionale:

C1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;

C2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;

C3. Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);

C4. Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare;

C5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);

C6. Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Competenţe transversale:

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Licenţiat în Management.

Denumire calificare: Management.

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

242101 manager proiect;

242104 responsabil proces;

242109 specialist plan progres;

242111 administrator societate comercială.