Meniu Închide

Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Daniel Gherasim

Domeniul de licenţă: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 3 ANI (6 SEMESTRE) / 180 CREDITE

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor a fost reacreditată în anul 2016 în cadrul evaluării instituţionale periodice și a primit calificativul „Încredere„.

Misiunea Programului de studii universitare de licenţă ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR este de a furniza studenţilor cunoştinţele, abilităţile și competenţele necesare activităţii lor profesionale viitoare şi se realizează prin activităţi didactice prevăzute în planul de învăţământ cât şi prin activităţi practice şi de interacţiune cu mediul de afaceri, cu economia reală, prin programe de practică şi altele, astfel încât absolvenţii să înţeleagă şi să se poată integra cu succes în activităţi concrete din mediul de afaceri.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

În scopul îndeplinirii misiunii studiilor de licenţă ale specializării ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR, principalele obiective sunt:

 • oferirea de cunoştinţe profunde, multilaterale, relevante şi specifice referitoare la sisteme eficiente de funcţionare şi de management ale companiilor în economia de piaţă;
 • orientarea studenţilor spre surse de informaţii interne şi internaţionale în domenii specifice, pentru documentare, studiu şi cercetare;
 • perfecţionarea şi eficientizarea abilităţilor şi deprinderilor necesare desfăşurării unei activităţi în domeniul afacerilor;
 • folosirea simulărilor, a modelării matematice, a sistemelor informatice şi a altor metode moderne pentru dezvoltarea deprinderilor practice necesare luării deciziilor, pentru aprofundarea modului de conducere, organizare şi funcţionare a companiilor si integrarea lor in sistemul financiar-bancar, de asigurări, al finanţelor publice, al relaţiilor economice internaţionale.

Aceste obiective sunt realizate prin intermediul activităţilor didactice desfăşurate în cadrul orelor planificate de curs, seminar şi laborator, precum şi în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică, desfăşurată de cadrele didactice şi studenţi, materializată prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, seminarii şi mese rotunde, parteneriate încheiate cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, contracte de cercetare etc.

În vederea îndeplinirii misiunii specifice, Programul de studii de licenţă ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR îşi propune următoarele obiective privind activitatea didactică:

 1. aprofundarea, prin planurile de învăţământ şi prin conţinutul cursurilor, seminariilor şi lucrărilor practice, a cunoştinţelor ştiinţifice şi a experienţei practice în domeniul economiei comerţului, turismului şi serviciilor;
 2. dezvoltarea deprinderilor de informare, culegere şi analiză a datelor şi informaţiilor din domeniul ştiinţelor economice în general şi administrării afacerilor, în special;
 3. cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi modelelor în analiza şi fundamentarea deciziilor în domeniul economiei comerţului. turismului şi serviciilor;
 4. formarea competenţelor specialiştilor în domeniul administrării afacerilor în acord cu principiile eticii profesionale şi ale managementului calităţii.

La acestea se adaugă şi însuşirea metodelor econometrice şi a sistemelor interactive de asistare a deciziilor, utilizarea tehnologiei informatice in afaceri, ceea ce permite o pregătire la nivel superior, compatibilă cu standardele internaţionale din domeniu. Cursanţilor li se oferă posibilitatea de a deveni experţi cu o solidă pregătire, capabili să facă faţă problemelor complexe ale societăţilor în care vor activa, al accesului firmelor pe pieţele monetare, valutare şi de capital, al managementului riscurilor financiar-bancare, al accesului firmei pe pieţele internaţionale, al analizei economico-financiare etc.

Programul de studiu se desfăşoară pe o perioadă de trei ani de pregătire, în care sunt incluse șase semestre cu ore de predare şi seminarizare, de proiecte economice, pregătire practică, studii de cercetare, însuşirea unei limbi străine utilizate în mediul de afaceri internaţional.

În ceea ce priveşte pregătirea cadrelor didactice titulare, în afara personalului propriu cu înaltă calificare în domeniu şi cu lucrări de specialitate publicate, monografii, cărţi, manuale, studii şi articole, specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR are susţinerea profesională a unor specialişti din mediul privat de afaceri şi instituţii de cercetare din domeniu.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competenţe profesionale:

C1. Realizarea prestațiilor în comerț, turism şi servicii;

C2. Comercializarea produselor/serviciilor;

C3. Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii;

C4. Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare;

C5. Implementarea sistemelor de Management al calităţii şi sistemelor de mediu şi siguranţa alimentelor în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii;

C6. Asistenţă în Managementul resurselor umane.

Competenţe transversale:

CT.1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

CT.2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

CT.3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Licenţiat în ştiinţe economice.

Denumire calificare: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR.

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

 • 243102 organizator activitate turism (studii superioare);
 • 243103 specialist marketing;
 • 243104 manager de produs.