Meniu Închide

Specializarea Drept

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Daniel GHERASIM

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE JURIDICE

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 4 ANI / 8 SEMESTRE, 240 DE CREDITE

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DREPT

Misiunea Programului de studii universitare de licenţă Drept, este de a forma specialişti în domeniul ştiinţelor juridice, cu un înalt nivel de pregătire profesională, capabili să facă faţă cerinţelor specifice economiei contemporane, bazată pe concurenţă, performanţă şi progres, în contextul dezvoltării durabile. Ne propunem ca, prin intermediul cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, precum şi a practicii efectuate în instituţii juridice de profil, absolvenţii programului de studiu Drept să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii specifică domeniului juridic absolvit.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DREPT

Obiectivele programului de studiu universitar de licenţă Drept, sunt următoarele:

Aceste obiective sunt realizate prin intermediul activităţilor didactice desfăşurate în cadrul orelor planificate de curs, seminar şi laborator, precum şi în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică, desfăşurată de cadrele didactice şi studenţi, materializată prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, congrese, seminarii şi mese rotunde, dar şi, după caz, prin parteneriate încheiate cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, contracte de cercetare, etc.

Activitatea didactică în cadrul programului analizat este impulsionată de o intensă activitate de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul facultăţii şi al colectivului programului de studii Drept.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competenţe profesionale:

C.1. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.

C.2. Înţelegerea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.

C.3. Interpretarea şi aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale.

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul internaţional.

C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

Competenţe transversale:

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor de etică şi deontologie specifice domeniului.

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă bazată pe elemente de interdisciplinaritate, cu respectarea palierelor ierarhice.

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Licenţiat în drept.

Denumire calificare: Drept.

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

261101 Avocat; 261102 Jurisconsult; 261103 Consilier juridic.