Meniu Închide

Specializarea Administrație publică

Coordonator program: Conf. univ. Dr. Daniel GHERASIM

Domeniul de licenţă: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Durata studiilor / numărul de credite transferabile ECTS: 3 ANI (6 SEMESTRE)/ 180 CREDITE

Forma de învăţământ: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF)

Misiunea Programului de studii universitare de licenţă Administraţie Publică este de a forma specialişti în domeniul ştiinţelor administrative, cu un înalt nivel de pregătire profesională, capabili să facă faţă cerinţelor specifice economiei şi administraţiei contemporane, bazată pe concurenţă, performanţă şi progres, în contextul dezvoltării durabile. Ne propunem ca, prin intermediul cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, precum şi a practicii efectuate în instituţii administrative de profil, absolvenţii programului de studiu Administraţie Publică să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii specifică domeniului absolvit.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Obiectivele programului de studiu universitar de licenţă Administraţie Publică sunt următoarele:

a. formarea de cadre specializate în ştiinţe administrative;

b. armonizarea conţinutului planurilor de învăţământ şi a serviciilor educaţionale la cerinţele sistemului european de învăţământ şi la realităţile pieţei muncii din România;

c. crearea competenţelor şi deprinderilor de muncă, strict necesare exercitării în condiţii de maximă eficienţă a profesiilor din administraţia publică, asigurarea cunoştinţelor şi abilităţilor de adaptare a studentului şi viitorului specialist la cerinţele şi condiţiile impuse de mediul social-juridic şi administrativ românesc.

Aceste obiective sunt realizate prin intermediul activităţilor didactice desfăşurate în cadrul orelor planificate de curs, seminar şi laborator, precum şi în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică, desfăşurată de cadrele didactice şi studenţi, materializată prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, congrese, seminarii şi mese rotunde, dar şi, după caz, prin parteneriate încheiate cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, contracte de cercetare etc.

În vederea îndeplinirii misiunii specifice, Programul de studii de licenţă Administraţie Publică îşi propune următoarele obiective privind activitatea didactică:

a. aprofundarea, prin planurile de învăţământ şi prin conţinutul cursurilor, seminariilor şi lucrărilor practice, a cunoştinţelor ştiinţifice şi a experienţei practice în domeniul administraţiei publice;

b. dezvoltarea deprinderilor de informare, culegere şi analiză a datelor şi informaţiilor din domeniul ştiinţelor administrative;

c. cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi modelelor în analiza şi fundamentarea deciziilor în domeniul ştiinţelor administrative;

d. formarea competenţelor specialiştilor în domeniul ştiinţelor administrative în acord cu principiile eticii profesionale, ale managementului calităţii totale şi ale respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor;

e. iniţierea studenţilor în studierea fenomenelor din administraţia publică la scară naţională, europeană şi mondială şi a problemelor cu care se confruntă ştiinţele administraţiei.

Prin pregătirea în domeniul de licenţă Administraţie Publică se urmăreşte ca absolvenţii să intre în posesia cunoştinţelor şi deprinderilor care să le permită:

a. utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice instituţiilor administrative;

b. executarea de activităţi practice specifice instituţiilor din administraţia publică;

c. participarea în echipă la proiectarea şi executarea unor programe specifice domeniului ştiinţe administrative;

d. utilizarea performantă a limbajului specific menit să permită comunicarea scrisă şi verbală în limba română şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;

e. formarea de competenţe juridico-administrative necesare absolvenţilor, care să le permită să desfăşoare activităţi în instituţiile din Uniunea Europeană sau instituţiile similare din statele membre.

Activitatea didactică în cadrul programului analizat este impulsionată de o intensă activitate de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul facultăţii şi al colectivului programului de studii Administraţie Publică.

COMPETENŢE DOBÂNDITE DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competenţe profesionale:

C1. Cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea  conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază de organizare şi funcţionare a structurilor administrative, a instituţiilor publice şi/sau private;

C2. Identificarea facilă, analizarea şi interpretarea problematicilor teoretice şi practice din sistemul  administrativ, inclusiv a  unor practici specifice;

C.3.Comunicarea de informaţii profesionale, în limba programului de studii şi documentarea într-o limbă de circulaţie internaţională, cu mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;

C4. Cunoaşterea şi analiza instrumentelor şi strategiilor pentru funcţionarea si dezvoltarea instituţională;

C5. Organizarea si desfăşurarea  activităţilor profesionale  din domeniu, inclusiv de tip managerial, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale;

C6. Identificarea, analiza şi rezolvarea problemelor simple sau complexe din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient, dezvoltarea muncii în echipă.

Competenţe transversale:

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor de etică şi deontologie specifice domeniului;

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă bazată pe elemente de interdisciplinaritate, cu respectarea palierelor ierarhice;

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

FINALITĂŢI

Titlu acordat: Licenţiat în Administraţie Publică

Denumire calificare: Administraţie Publică

Ocupaţii care pot fi practicate pe piaţa muncii:

242201 consilier administraţia publică;

242203 inspector de specialitate în administraţia publică;

242204 referent de specialitate în administraţia publică;

242225 consilier de stare civilă.