Meniu Închide

Misiunea universității

Misiunea universității, stabilită potrivit art. 117 din Legea educației naționale, este de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin:

a) formarea inițială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului social-economic;
b) cercetare, dezvoltare și inovare, prin creație individuală și colectivă, precum și valorificarea rezultatelor acestora.

În scopul realizării misiunii asumate, Universitatea își stabilește următoarele obiective:

a) formarea de specialiști cu pregătire superioară în diferite domenii ale cunoașterii și practicii economico-sociale și juridice, potrivit cu structura specializărilor autorizate și acreditate;
b) acumularea de cunoștințe economice, juridice, sociale, culturale, tehnice și umaniste care să susțină competența profesională și socială, precum și însușirea de metode, tehnici, deprinderi și calități care să permită autoinstruirea pe parcursul întregii activități;
c) perfecționarea continuă a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a metodelor didactice în concordanță cu strategia și cu standardele naționale și internaționale;
d) dezvoltarea și modernizarea cu caracter de permanență a bazei materiale aferentă procesului didactic și de cercetare;
e) constituirea unui corp profesoral bine pregătit profesional, selectat prin concurs, în baza unor criterii riguroase;
f) participarea Comunității universitare la programe locale, naționale și internaționale privind învățământul superior și cercetarea;
g) derularea unor activități de cercetare în facultăți, departamente, centre și colective, urmărind: sprijinirea pregătirii studenților; afirmarea comunității științifice a universității în cadrul societății românești, precum și în cel al comunității științifice naționale și internaționale;
h) permanentizarea acțiunilor de valorificare a rezultatelor cercetării științifice prin sesiuni, simpozioane, contracte de cercetare fundamentală și aplicativă;
i) editarea unor lucrări de specialitate sau conexe domeniilor de interes universitar, pe plan didactic și științific, în funcție de cerințele practicii economico-sociale și juridice zonale și naționale;
j) perfecționarea continuă a pregătirii specialiștilor prin programe de doctorat, precum și prin specializare în țară și străinătate;
k) realizarea programelor speciale de informare și formare prin cursuri de scurtă durată în cadrul structurilor (centrelor și departamentelor) constituite în baza unor proiecte cu finanțare externă sau internă;
l) promovarea relațiilor de cooperare națională și internațională în domeniul didactic și de cercetare cu alte universități;

Prin obiectivele de mai sus, Universitatea are în vedere creșterea calității serviciilor educaționale și de cercetare, cu respectarea normelor de etică universitară care să asigure o înaltă ținută științifică a întregului corp academic al instituției.