REGULAMENT

privind organizarea si functionarea

DEPARTAMENTULUI  PENTRU  PREGATIREA  PERSONALULUI  DIDACTIC

IN CADRUL UNIVERSITATII „GEORGE BACOVIA” BACAU

 

CAP. I. Cadrul juridic de reglementare a organizarii si functionarii DPPD

 

           Art.1.(1) Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Universitatii „George Bacovia” Bacau se infiinteaza, se organizeaza si isi desfasoara activitatea potrivit urmatoarelor norme legale:

a. Legea nr. 84/1995, Legea invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare;

b. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare;

c. O.M. nr. 4356/11.07.1996 privind Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic

d. O.M. nr. 3345/1999 si Precizarile nr. 39076/22.10.2001 privind Curriculumul pentru formarea initiala a cadrelor didactice din invatamantul secundar prin DPPD

e. O.M.nr.3770/19.05.1998 privind Metodologia formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar,

f. O.M.nr.3253/28.02.2001 privind organizarea si desfasurarea programelor de perfectionare periodica a personalului didactic

g. O.M.nr.4796/19.10.2001 privind organizarea si functionarea sistemului de perfectionare periodica a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar

h. Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare de licenta

i. H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta

j. O.M. nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenta

k. O.M. nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizata a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)

l. O.M. nr. 3312/23.02.1998 privind Regulamentul de organizare si desfasurare a practicii pedagogice

m. OM. Nr. 4343/17.06.2005 privind aprobarea programului de studii in vederea obtinerii certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic

n.  Carta Universitatii „George Bacovia”  Bacau.

                  (2)Cadrul juridic prezentat la aliniatul (1) se completeaza cu alte norme interne ale Universitatii „George Bacovia” Bacau.

 

CAP. II. Statut si atributii

 

Art.2. - Studentii si absolventii de invatamant superior care opteaza pentru profesiunea de cadru didactic trebuie sa participe la activitatile Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Art.3. - Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic este o institutie abilitata sa asigure pregatirea pedagogica, psihologica si metodica a studentilor si a absolventilor de invatamant superior care opteaza pentru profesiunea de cadru didactic.

 

         Art.4. - Planul de invatamant al DPPD este unic pe plan national (patru discipline obligatorii si doua optionale alese de catre student din pachetele de optionale propuse) si trebuie inclus in planurile de invatamant ale fiecarei facultati, respectiv specializari.

        Art.5. - Conceput ca o institutie specializata pentru profesionalizarea pedagogica a viitorilor profesori, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic are urmatoarele atributii:

a.       coordoneaza activitatile privind conceptia, continutul si metodologia specifica pregatirii in profesia de cadru didactic, reflectate in planurile de invatamant ale facultatilor,  in programele analitice si in activitatile didactice de curs, seminar si practica pedagogica;

b.      stabileste volumul de ore si formele pregatirii practice ale studentilor de la fiecare profil si le comunica  Inspectoratului scolar si conducerilor scolilor de aplicatie;

c.       stabileste documentele de practica pedagogica si elaboreaza caietul de practica pedagogica;

d.      alcatuieste grupele de practica pedagogica, le repartizeaza pe profesori in scolile de aplicatie;

e.       organizeaza formele de bilant ale practicii pedagogice si aprecierea finala a studentilor la fiecare facultate;

f.       face propuneri Biroului Senatului universitatii pentru trimiterea membrilor departamentului in schimb de experienta si pentru documentare la alte universitati din tara si din strainatate;

g.      se preocupa de dotarea Cabinetului metodic cu programe, manuale si material didactic;

                        h.organizeaza activitati de perfectionare psihopedagogica si metodica a cadrelor din invatamantul preuniversitar, inscriindu-se aici si organizarea si desfasurarea examenelor de definitivare, gradul II si gradul I, conform metodologiei MEC;

                        i. realizeaza si participa la diverse programe si granturi.

 

CAP.III. Organizarea si functionarea DPPD

 

Art.6. DPPD are in componenta sa personal didactic, personal didactic auxiliar si personal administrativ.

Art.7. Personalul didactic al DPPD poate avea intreaga gama de functii didactice specifice invatamantului superior (profesor universitar, conferentiar universitar, lector universitar /sef de lucrari, asistent universitar, preparator) si este format din specialisti in pedagogie, psihologie si metodica specialitatii.

Art.8. Posturile didactice care nu sunt ocupate cu personal titular sunt considerate vacante si pot fi ocupate numai prin concurs (potrivit prevederilor art.152 din Legea invatamantului). Prestarea activitatilor didactice prevazute in posturile vacante se realizeaza prin plata cu ora.

Art.9. In conformitate cu prevederile din Legea invatamantului, conducerea DPPD este asigurata de consiliul stiintific si directorul departamentului.

Art.10. Alegerea organelor de conducere se face conform metodologiei privind desfasurarea alegerilor in institutiile de invatamant superior (cf.art.90 alin.(3) si 91 alin.(1) din Legea invatamantului.

          Art.11. DPPD aplica integral sistemul de credite transferabile (ECTS), pentru compatibilizarea pregatirii cu alte DPPD-uri (O.M. nr. 3617/16.03.2005).

          Art.12. In realizarea activitatilor sale, DPPD va fi sprijinit de catre facultati si de catre celelalte directii si servicii. Conducerea universitatii va asigura spatiile, dotarile si inzestrarile cu mijloace moderne de informare si comunicare, precum si cu literatura de specialitate.

            Art.13. Pe baza inmatricularilor facute, DPPD isi alcatuieste banca proprie de date, pentru evidenta operativa a situatiei studentilor, pentru realizarea cataloagelor proprii de evaluare si a mapelor cu alte acte (cereri, adeverinte, dovezi ale creditelor obtinute in alte DPPD-uri, dovezi de achitare a taxelor, aprobari speciale s.a.) pe facultati si serii.

 

Cap. IV. Continutul si desfasurarea activitatilor in DPPD

 

Art.14. Programul de studii pentru obtinerea certificatului de absolvire a pregatirii psihopedagogice este structurat in doua module (OM nr. 4344/2006):

a)                       modulul I (30 de credite), corespunzator studiilor universitare de licenta, finalizat cu o adeverinta de absolvire (care va avea ca anexa situatia scolara eliberata de DPPD si avizata de Rectorul Universitatii);

b)                      modulul II (30 de credite), care se efectueaza dupa obtinerea diplomei de licenta si anterior sustinerii examenului de definitivat, poate fi urmat atat de studentii la master, cat si de cei care nu mai continua studiile dupa licenta. Modulul II se finalizeaza cu obtinerea certificatului de absolvire care inlocuieste adeverinta de absolvire eliberata dupa finalizarea modulului I.

         Art. 15. Absolventii care nu au parcurs modulele de pregatire psihopedagogica (I si II) pe durata ciclurilor universitare de licenta si masterat se pot inscrie ulterior la DPPD, care organizeaza periodic cursuri postuniversitare pentru obtinerea certificatului de absolvire. 

Art. 16. Continutul invatamantului in cadrul Departamentului este cuprins intr-un numar de discipline cu caracter teoretic si practic-aplicativ, menite sa asigure o cultura pedagogica, psihologica si metodica ampla, necesara absolventului care doreste sa profeseze in invatamant.

Art.17. Pregatirea teoretica urmareste cunoasterea psihologiei copilului, a procesului instructiv-educativ din scoala, a activitatilor extrascolare, precum si pregatirea in profilul specializarii studentului. Pregatirea teoretica se realizeaza prin cursuri si seminarii.

Art.18. Pregatirea practica in vederea formarii de priceperi si abilitati didactice si pedagogice, se realizeaza prin efectuarea practicii pedagogice in scolile de aplicatie. Practica pedagogica cuprinde patru genuri de activitati: a) activitatea de cunoastere generala a scolii; b) activitati de analiza a lectiilor sustinute de profesorii din scolile de aplicatie; c) sustinerea lectiilor de catre studenti; d) elaborarea caietului de practica pedagogica (ce include planificari, fise de analiza, fisa psihopedagogica a unui elev etc.).

Art.19. Obiectivele practicii pedagogice urmaresc formarea capacitatii studentilor de a opera cu informatiile de la disciplinele de specialitate si din domeniul stiintelor educatiei, orientarea in programele analitice si programele scolare, manuirea aparatelor si materialelor de specialitate, initierea in tehnica activitatii de laborator sau cabinet, dobandirea unor deprinderi ale profesiei de cadru didactic.

Art.20. Practica pedagogica se organizeaza pe grupe de 10-12 studenti, la unitati de invatamant preuniversitar desemnate ca “scoli de aplicatie”.

Art.21. Scolile de aplicatie sunt stabilite de Inspectoratul scolar la solicitarea Senatului Universitatii. Numarul scolilor de aplicatie se stabileste in raport de numarul studentilor practicanti si al profesorilor indrumatori de la disciplinele de specialitate din aceste scoli.

Art.22. In cadrul Departamentului se pot organiza suplimentar cursuri facultative, la cererea studentilor. Aceste cursuri, cu avizul Senatului universitatii si aprobarea MEC, vor fi incluse in cadrul disciplinelor facultative din planurile de invatamant si vor viza tehnologii noi de informare si comunicare, sociologia educatiei, legislatie scolara, etc.

Art.23. Pentru absolventii unei facultati care doresc sa obtina dreptul de a profesa in invatamant, activitatile Departamentului pot fi comasate la dimensiunea unui semestru, iar inscrierea candidatilor se va face in aceleasi conditii ca la cursurile post-universitare.

Art.24. Ca anexa la Diploma de licenta, absolventilor DPPD li se acorda Certificat de atestare a pregatirii pentru profesia de cadru didactic. Certificatul de absolvire a DPPD este obligatoriu pentru angajarea in invatamant.

 

CAP.V. Sarcinile cadrelor didactice si ale studentilor

 

Art.25. Cabinetul de metodica si practica pedagogica al DPPD organizeaza activitatile de perfectionare a cadrelor din invatamantul preuniversitar, constituindu-se in punct de documentare metodologica si psihopedagogica pentru cadrele didactice cuprinse in diferite forme de perfectionare.

Art.26. Profesorul de specialitate din scolile de aplicatie, indrumator de practica pedagogica (mentorul), organizeaza si indruma nemijlocit practica pedagogica la obiectul respectiv si asigura indeplinirea in cele mai bune conditii a acestei activitati.

        Art.27. Studentii practicanti sunt obligati:

·         sa asiste in perioada practicii de observatie, in cadrul organizat al grupei de practica, la 30-40 de lectii si activitati in afara clasei;

·         in perioada practicii de proba si a celei comasate,  studentii desfasoara practica in cadrul grupei, fiecare student fiind obligat sa tina minim 10 ore de proba (intre care si o ora de dirigentie) si o lectie finala.

·         pe durata practicii pedagogice fiecare student este obligat sa urmareasca activitatea scolara si extrascolara a unui elev, in vederea cunoasterii lui in raport cu cerintele  procesului instructiv-educativ si a orientarii lui profesionale. Studentul practicant este obligat sa intocmeasca portretul psihopedagogic al elevului care i-a fost incredintat spre studiu.

·         studentii sunt obligati sa consemneze intreaga lor activitate (proiectele lectiilor si ale celorlalte activitati la care au asistat, proiectele lectiilor tinute, caracterizarea psihopedagogica a elevului observat, insemnari de ordin metodic, pedagogic sau de specialitate) in caietul de practica sau in mapa studentului practicant.

·         practica pedagogica se incheie cu o discutie finala in care se analizeaza activitatea fiecarui student. Totodata, profesorul de specialitate, impreuna cu titularul cursului de metodica (conducatorul de practica din partea DPPD) stabilesc media la practica pedagogica luand in calcul urmatoarele rezultate: Media notelor obtinute la lectia de proba; Nota lectiei finale; Elaborarea caietului de practica pedagogica.

·         practica pedagogica se noteaza cu note de la 10 la 1, nota minima de promovare fiind 7 (sapte). Studentul care nu obtine media minima 7 (sapte) la practica pedagogica, va reface lectiile de proba, ora de dirigentie si lectia finala in semestrul urmator celui in care s-a efectuat practica pedagogica dupa planul de invatamant al sectiei respective.

      Art.28. Prezentul Regulament a fost adoptat de Senatului Universitatii “George Bacovia” Bacau, in sedinta din data de 13.06.2006.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Toader Gherasim